BLI MEDLEM

Hvorfor bli medlem i Taternes Landsforening?

Mener du at det er behov for en upolitisk organisasjon som fokuserer på taternes rettigheter i samfunnet? Taternes Landsforening er en sterk og slagkraftig organisasjon som beskytter taternes interesser. For å kunne fortsette dette viktige arbeidet er vi som alle andre organisasjoner avhengig av medlemmer.

Medlemsfordeler

Som medlem av TL får du medlemsbladet “Fri Som Fuglen”  samt annen nyttig informasjon gjennom året. Du vil også bli invitert til våre arrangementer, informasjonsmøter, kurs og seminarer.

Hva koster det å være medlem i TL?

Enkeltmedlemskap: 100 kr
Familiemedlemskap: 150 kr

Hvordan melde seg inn?

Fyll ut skjemaet nedenfor for å melde deg inn som medlem i Taternes Landsforening.
Du kan også betale medlemskap til kontonummer: 0530 0140434 eller med Vipps til Taternes Landsforening

Viktig!

Husk å påføre navn og fødselsdato på alle personene som skal inngå i et familiemedlemskap. Dette trenger vi på grunn av nye retningslinjer for hvordan organisasjoner skal føre medlemslister.


Innmeldingsskjema nye medlemmer


Utdrag fra våre vedtekter rundt dette med medlemskap

§ 3. MEDLEMSKAP

 Paragraf 3 i foreningens vedtekter omhandler hvilke regler som gjelder for medlemskap: Alle som sier seg enig i formålsparagrafen til TL kan bli medlemmer.

TL har følgende kategorier medlemskap: Enkeltmedlemskap:  1 stemme på årsmøter og medlemsmøter for medlem over 15 år. Familiemedlemskap:  Et familiemedlemskap kan telle fra to til flere medlemmer i samme familie. Det er stemmerett for alle medlemmer i et familiemedlemskap over 15 år på årsmøter og medlemsmøter. Årsmøtet fastsetter kontingent for de ulike medlemskategoriene.

For å bli valgt inn i styret, må personen ha vært medlem i TL i minst ett år.  Medlemskapet er ikke gyldig før medlemskontingent er betalt.  Nye medlemmer oppnår først stemmerett 3 måneder etter betalt medlemskontingent i TL.

Personer som har nedlagt et spesielt fortjenestefullt arbeid for TL kan utnevnes til æresmedlemmer i foreningen. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet.

Medlemmer som klart motarbeider formålsparagrafen til TL, gir uttrykk for holdninger som er i strid med formålsparagrafen, eller på annen måte opptrer slik at det er til skade for TL, kan suspenderes. En suspensjon skal tas opp på førstkommende styremøte i TL. På dette møtet skal den suspenderte ha mulighet til å legge fram sitt syn på saken skriftlig eller ved personlig frammøte. Det er styret i TL som fatter endelig vedtak om suspensjon. En suspensjon gjelder fram til førstkommende årsmøte i TL. Suspensjoner skal tas opp som eksklusjonssak på årsmøtet i TL, som fatter endelig vedtak om eksklusjon med 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede medlemmene.

Et ekskludert medlem kan bli medlem av TL igjen når det har gått et år fra eksklusjonen, men må da søke skriftlig om det. Det er årsmøte som behandler søknaden og fatter vedtak med 2/3 flertall.

Et medlem kan skriftlig melde seg ut av TL. En skriftlig utmelding har øyeblikkelig virkning. En skriftlig utmelding krever en personlig underskrift.

Et medlem som har blitt strøket av medlemsregistret, eller som har meldt seg ut skriftlig, kan bli medlem igjen når det selv ønsker. Når det gjelder ekskluderte eller suspenderte medlemmer gjelder egne regler.

TL garanterer medlemmenes anonymitet.  Medlemskartoteket er konfidensielt. Styret i TL kan delegere ansvar for hele eller deler av medlemskartoteket til andre i styret.